ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΟ Α’ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021
Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Συνεδρία του αριθμ. 1610/17-07-2020,
έχοντας υπόψη του:

 1. τις διατάξεις του άρθρου 2 και του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό
  Φ.151/17712/Α5/3-2-2017 (ΦΕΚ 418/Β/14-2-2017) όπως τροποποιήθηκαν με την Υπουργική
  Απόφαση αριθμ. Φ.153/81618/Α5/26-06-2020 (ΦΕΚ 2838/Β/13-07-2020),
 2. την απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρία
  αριθμ. 88/16-07-2020), η οποία ως μονοτμηματική ασκεί και τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης
  του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης,
  αποφάσισε την προκήρυξη εισιτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 για την εισαγωγή
  σπουδαστών στο Α΄ έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της
  Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι οποίες θα αρχίσουν στις 7 Σεπτεμβρίου
  2020, ημέρα Δευτέρα.
  Η εγγραφή των υποψηφίων για τις εισιτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθεί στην ηλεκτρονική
  διεύθυνση http://register.arts.uoi.gr/, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 έως και τη Δευτέρα 31
  Αυγούστου 2020 (πληροφορίες στα τηλέφωνα της Γραμματείας: 2651007117 και 2651007257, στην
  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gramarts@uoi.gr και στην ιστοσελίδα του Τμήματος:
  http://arts.uoi.gr).
  Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος
  Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου
  Ιωαννίνων [Κτήριο Διοίκησης (Μεταβατικό κτίριο), 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη 45110,
  Ιωάννινα], από την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 έως και την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020 (σφραγίδα
  ταχυδρομείου) και είναι τα εξής:
 3. Έντυπη αίτηση συμμετοχής (εκτυπωμένη από την ηλεκτρονική πλατφόρμα και
  υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο).
 4. Τίτλο απόλυσης ή αποδεικτικό απόλυσης από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του
  υποψηφίου (τίτλος ενιαίου Λυκείου ή Γενικού Λυκείου ή εξαταξίου ή επταταξίου ή
  οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή
  εξωτερικού).
  Όσοι από τους υποψήφιους κατέχουν τίτλο μέσης εκπαίδευσης αλλοδαπής, οφείλουν να
  προσκομίσουν:
  α) τον τίτλο απόλυσής τους μεταφρασμένο από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό
  ή από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Επίσης, γίνονται
  δεκτές μεταφράσεις που γίνονται από δικηγόρο που έχει το δικαίωμα μετάφρασης σύμφωνα
  με τις διατάξεις του άρθρου 36§ 2γ του Ν.4194/2013.
  β) βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την
  οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν οι υποψήφιοι,
  τους παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας αυτής.
  Απαραίτητη είναι η επίδειξη από τον υποψήφιο της ταυτότητάς του ή του διαβατηρίου του
  (VISA) ή της άδειας παραμονής του στην διεύθυνση στην Ελλάδα.
 5. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 6. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
  Η διαδικασία και οι προαιρετικές ή υποχρεωτικές δοκιμασίες των υποψηφίων θα γνωστοποιηθούν
  το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.
  Το αναλυτικό πρόγραμμα και η διάρκεια των εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν αμέσως μετά τη
  λήξη της υποβολής των δικαιολογητικών.
  Επισημαίνεται ότι “τα δελτία ταυτότητας υποψήφιων” θα δοθούν στους υποψήφιους την πρώτη
  μέρα των εξετάσεων με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
  Προϋπόθεση για την εγγραφή των επιτυχόντων κατόχων τίτλου απόλυσης αλλοδαπής είναι η
  βεβαίωση του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή του
  Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή πιστοποιητικό τουλάχιστον Γ1
  του κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ότι γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα.
  Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από Κυπριακό Σχολείο ή
  τίτλο απόλυσης από ξένο σχολείο από το οποίο προκύπτει ότι έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς
  και το μάθημα της ελληνικής γλώσσας.
  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Α.Δ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ
  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 7. https://www.uoi.gr/prokiryxi-eisitirion-exetaseon-scholis-kalon-technon-panepistimio-ioanninon-2020-2021/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation