ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εισιτηρίων Εξετάσεων της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Σας ανακοινώνουμε ότι η διενέργεια των Εισιτηρίων Εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 για την εισαγωγή σπουδαστών στο Α΄ εξάμηνο σπουδών, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα αρχίσουν την 7η Σεπτεμβρίου 2020.

Με νέα ανακοίνωση και αφού διευθετηθούν εκκρεμότητες που προκύπτουν από τα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού, θα γίνει ενημέρωση σχετικά με την προκήρυξη των εισιτηρίων εξετάσεων.

Διατηρούμε επιφύλαξη για την ισχύ της ανακοίνωσης, εάν προκύψουν νέα μέτρα προφύλαξης από τον ΕΟΔΥ.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα υποβληθούν από την 24η Αυγούστου 2020 έως και την 28η Αυγούστου 2020 και ώρες 10.00 έως 13.00. 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (COURIER)

για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή του δελτίου εξεταζομένου.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ COURIER TΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ

για να μπορούν να γνωρίζουν την ημέρα και την ομάδα που θα εξεταστούν.

Ο χώρος παραλαβής δικαιολογητικών είναι:

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ,

Ικονίου 1 – 56430 Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης

 Ως απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των υποψηφίων από τον νόμο έχουν ορισθεί:

1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.vis.auth.gr

2.Τίτλο απόλυσης ή αποδεικτικό απόλυσης από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου  τίτλος ενιαίου Λυκείου ή Γενικού Λυκείου ή εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Όσοι από τους υποψήφιους κατέχουν τίτλο μέσης εκπαίδευσης αλλοδαπής, οφείλουν να προσκομίσουν

α) επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου απόλυσής τους μεταφρασμένο από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Επίσης γίνονται δεκτές μεταφράσεις που γίνονται από δικηγόρο που έχει το δικαίωμα μετάφρασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2γ του Ν 4194/2013 και

β) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν τους παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας αυτής.

Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών απαραίτητη είναι η επίδειξη από τον υποψήφιο της ταυτότητάς του ή του διαβατηρίου του (VISA) ή της άδειας παραμονής του αν διαμένει στην Ελλάδα.

  1. Αστυνομική ταυτότητα (φωτοτυπία)
  2. Δύο φωτογραφίες τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας
  3. Υπεύθυνη Δήλωση η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.vis.auth.gr

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από την επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων, μετά την λήξη υποβολής των δικαιολογητικών.

Προϋπόθεση για την εγγραφή των επιτυχόντων κατόχων τίτλου απόλυσης αλλοδαπής είναι η προσκόμιση βεβαίωση του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθηνών ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ. ή πιστοποιητικό του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας που να πιστοποιούν τη γνώση της Ελληνικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (πρώην Γ΄).

Η Βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από Κυπριακό Σχολείο ή τίτλο απόλυσης από ξένο σχολείο από τον οποίο προκύπτει ότι έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς και το μάθημα της ελληνικής γλώσσας.

Οι επιτυχόντες που δεν έχουν κατά το έτος εισαγωγής την ανωτέρω βεβαίωση μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους τον αμέσως επόμενο χρόνο από την εισαγωγή τους, αφού θα έχουν αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή. Σε αντίθεση περίπτωση ο εισαγόμενος χάνει το δικαίωμα εγγραφής του.

Από την Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων

πήγη: https://www.vis.auth.gr/anakoinoseis/grammateia/genika/anakoinosi-eisitirion-eksetaseon-2020-21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation